CARPETS

KSH1,736
Save 9%
KSH2,622 KSH2,384
KSH2,622 KSH2,384
KSH7,829
KSH7,829
Save 8%
KSH3,725 KSH3,413
KSH3,725 KSH3,413
Save 9%
KSH493 KSH448
KSH3,060
Save 9%
KSH8,186 KSH7,442
KSH8,186 KSH7,442
KSH1,395
KSH1,395
Save 9%
KSH981 KSH892
Save 15%
KSH650 KSH550
Save 9%
KSH468 KSH426
Save 9%
KSH539 KSH490
Save 9%
KSH445 KSH405
Save 9%
KSH1,069 KSH972
Save 9%
KSH616 KSH560
Save 9%
KSH1,235 KSH1,123