KSH6,700
KSH1,600
KSH20,000
KSH20,000
KSH20,000
KSH85,000