KSH1,000
KSH71,331
KSH4,331
KSH13,000
KSH6,700
KSH1,600